Brukerhistorier

>

Brukernytt

Ansatte jobber mer personsentrert med MinMemoria

I høst gjennomførte vi en brukerundersøkelse som viser at 70,8% av ansatte jobber mer aktivt med livshistorie etter de tok i bruk Memoria. 31 deltakere fra 7 ulike sykehjem deltok i undersøkelsen.
Publisert:
5.13.2020
Oppdatert:

70.8%

…jobber mer aktivt med livshistorie etter de begynte med Memoria.

77.4% opplever at informasjonen som pårørende legger inn i Memoria er nyttig.

Vesentlig med kjennskap til brukerens livshistorie

Ved sykdom som svekker hukommelse eller kommunikasjonsevne, er det vesentlig at helsepersonell har kjennskap til brukerens livshistorie. Det hjelper dem å forstå deres behov, reaksjoner og atferd på en dypere måte, og gir dem mulighet til å være mer personsentrerte i omsorgen de gir (Jeg er minnene mine, Aldring og helse 2017).

77.4%

…av alle respondenter opplever at Memoria skaper økt livskvalitet for brukeren.

Av de som oppgir å ha fått opplæring mener 85,7% det samme.

67,7%

…er enige i at informasjonen i Memoria gjør det enklere å forstå brukerens behov.

Foto: Frida Bringslimark / Bodø i Vinden

Samspill med brukeren

I Memoria bruker helsepersonell livshistorien som virkemiddel for reminisens. Dette gir brukeren en forsterket opplevelse av egen verdi og integritet, som er et viktig ledd i arbeidet med å skape trygghet og fortrolighet. Ved hjelp av bilder og historier kan brukeren gjenoppleve øyeblikk som gjør dem stolte, og de kan kjenne på følelsene de skapte.

90,3%

…opplever Memoria som et nyttig verktøy i samspill med bruker.

83.3%

…opplever at informasjonen i Memoria hjelper dem til å bygge en god relasjon med bruker.


Illustrasjonsfoto: VilMer AS

Bivirkningsfritt virkemiddel mot uro

Ved kognitive svekkelser kan man oppleve episoder med fortvilelse, frustrasjon og forvirring. Denne typen uro kan oppstå hyppig, og den kan lett smitte over på andre som er rundt.

Medikamentell behandling mot uro har beskjeden effekt, og øker i tillegg risikoen for fall, hjerneslag og tidligere død (forskning.no).

God forståelse for brukerens behov, atferd og reaksjoner gjør at man kan forebygge og avverge uro med ikke-medikamentelle tiltak, slik faglige retningslinjer også anbefaler. Elementer som bilder, kjente samtaletemaer og aktivitet er effektive virkemidler som kan gi en følelse av tilhørighet, trygghet og glede. Disse elementene er i tillegg helt bivirkningsfrie.

71%

…opplever at informasjonen i Memoria gjør det enklere for dem å trygge brukere som er urolige.

Som nattevakt opplever jeg at Memoria fungerer bra som et beroligende middel på enkelte urolige pasienter

Foto og sitat: Solfrid Hansen

Involvering og kommunikasjon med pårørende

Pårørende er den viktigste ressursen når brukeren selv ikke kan formidle sin livshistorie. Derfor er det viktig at de får en god forståelse for hvorfor denne informasjonen bør deles med personalet. For at livshistorien skal bli innholdsrik kan man i Memoria invitere hele familien til å bidra i utfyllingen.

74,2%

…opplever at Memoria hjelper dem å bygge en god relasjon med pårørende.

I Memoriaprofilen kan alle med tilgang også sende beskjeder og bilder. Dette gir personalet mulighet til å dele gode opplevelser og hverdagsøyeblikk med pårørende.  Dette ser vi bidrar til god selvfølelse for den ansatte og en god relasjon med pårørende.

77,4%

…er enige i at å få vise deres innsats til pårørende gjennom bilder og meldinger gir dem en god selvfølelse i jobben.

Foto: VilMer AS

Å ta i bruk digital livshistorie

For å sikre en vellykket implementering er det viktig at personalet får god opplæring og forståelse for mål og hensikt med Memoria. Det er også helt vesentlig at man utarbeider gode interne rutiner for bruk av verktøyet.

I undersøkelsen vår kommer det frem at alle sykehjemmene har utarbeidet interne rutiner. Her trekker de frem at Memoria står som punkt på tiltaksplan og i arbeidsplan, samt at de har rutiner for å bruke det under uro.

62%

…av de som har fått opplæring i Memoria bruker det ukentlig eller oftere.

Av de som oppgir å ikke ha fått opplæring er det kun 20% som bruker det ukentlig eller oftere.

Digital oppstart

Ved implementering av Memoria tilbyr vi i dag alle kurs og oppfølgingsmøter over video. Dette er et trygt og godt alternativ som ivaretar smitteverntiltak og trygg avstand.

Med besøksforbud på institusjoner over hele landet har behovet for Memoria blitt større enn noen gang. Vi ser frem til å bidra til livskvalitet og gode øyeblikk for enda flere i 2020.

83,9%

…vil anbefale andre sykehjem å bruke Memoria

Les flere brukerhistorier